alt

 

قرابت جغرافیایی و فرهنگی ایران با کشورهای محور مقاومت از جمله عراق، سوریه و لبنان، این کشورها را در اولویت توسعه روابط و تعمیق همگرایی با ایران قرار داده است. تشکیل اتحادیه‌ای گردآمده از کشورهای محور مقاومت برای پیگیری و تسریع در بازسازی، توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاهی، سبب افزایش مقبولیت اجتماعی و همکاری‌های گسترده با یکدیگر خواهد شد. علاوه بر این وجود اشتراکات بسیار میان دولت‌ها و مردم کشورهای محور مقاومت می‌تواند ریسمان پیوند این کشورها با یکدیگر را مستحکم‌تر کند و حلقه تجارت منطقه‌ای کشور را گسترده‌تر نماید.

این گزارش با استفاده از بررسی تجربه‌های موفق و ناموفق سازمان‌های منطقه‌ای، پژوهش‌های موردی و ظرفیت موجود در منطقه به ارائه پیشنهاداتی عملیاتی برای تقویت تعاملات اقتصادی این حوزه تمدنی نموده است.


large desktopdesktoptabletphone